Everything has a connection. I just haven’t found the junction yet.

Mọi thứ đều liên kết với nhau cả. Chỉ là tôi chưa tìm ra được mối nối của mọi vấn đề.

Advertisements